Lissabon I Brücke des 25. April über den Tejo
Sibirien I Irkutsk I Bahnhof
Budapest I Streetlights
Lissabon I Brücke des 25. April über den Tejo
Lissabon I Praça dos Restauradores
New York I Brooklyn Bridge View
Irkutsk I Train station
Moskau I City
Budapest I vorm Ost-Bahnhof
Marokko I Wüstennacht